Page 3 - Kulturhus Oene
P. 3

Openingskrant www.kulturhus-oene.nl 3
Wim Klein Langenhorst, adjunct-directeur Triada:
‘Kulturhus: meerwaarde en kans’
Noem het Kulturhus Oene en de naam van Triada komt naar voren. Zonder overdrijven kan gesteld worden dat het kulturhus niet was gerealiseerd als in oktober 2006 Triada niet achter de plannen was gaan staan. “Ook nadat we onze handtekening hadden gezet, hebben we wel eens buikpijn gehad, maar nu staat er een prachtig gebouw met een deskundig stichtingsbestuur en goede gebruikers. We zijn ervan overtuigd dat het een succes wordt”, zegt Wim Klein Langenhorst, adjunct-directeur Triada.
en ik liepen door het centrum van Oene en toen we de school zagen, wisten
we direct dat dat de sleutel was. De oude school afbreken, want daar moest op korte termijn technisch toch veel gebeuren. Dan is er plek voor een nieuw gebouw en bovendien hebben we dan de ontbrekende huurder die ook het financiële plaatje compleet maakt. Het kwartje viel.”
Uiteraard volgden gesprekken met de gemeente, onder andere over wijziging van het bestemmingsplan en de aan- koop van de grond. “Toch bleef het nog tot medio 2010 spannend of alles wel door kon gaan, want wij zijn eigenaar van het gebouw en moeten dus ook zor- gen voor het onderhoud en de exploita- tie. Inmiddels hebben we onder andere met de huisartsen en de school langlo- pende huurcontracten. Ook muziekver- eniging Vriendschap en KOM en Koppel zijn belangrijke huurders. Daarnaast is
er een groot aantal vaste gebruikers. En daarmee zijn voor ons de risico’s voor de eerste periode behoorlijk afgedekt.” Klein Langenhorst prijst het nieuwe bestuur van de Stichting Kulturhus Oene, dat Triada veel werk uit handen neemt. “Wij zijn eigenaar van het ge- bouw, maar het bestuur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de sleuteluitgifte en kijkt of er meer partijen te interesse- ren zijn voor een plek in het Kulturhus Oene. Dit bestuur is heel gemotiveerd en ambitieus en loopt over van idee- en”, zegt Klein Langenhorst, die ervan overtuigd is dat Oene met de realisatie een unieke gelegenheid heeft gecre- eerd. “Ik weet zeker dat Oene deze kans met beide handen aanpakt.”
“De aanwezigheid van het Kulturhus helpt de vitaliteit van het dorp Oene behouden en versterken. En dat is pre- cies wat wij voor ogen hebben”, betoogt Klein Langenhorst. “Bewoners en lokale organisaties gaan nauwer samenwerken omdat zij een gebouw delen. Meer- waarde is ook dat verschillende activi- teiten en diensten elkaar versterken. De toegang tot voorzieningen wordt dankzij die kruisbestuiving voor een bredere groep bewoners van het dorp Oene vergemakkelijkt.”
Het Kulturhus Oene past in de missie van de woningcorporatie van maat- schappelijk investeren en presteren en
zorg dragen voor de vitaliteit van de woonomgeving waar Triada actief is. “Ui- teraard hebben we gekeken naar onze verbintenis met Oene. In die tijd beheer- den we 35 tot 40 huurwoningen. Niet veel, maar we hadden een deal gesloten over extra woningbouw. Daardoor werd het voor ons natuurlijk interessanter.” Toch was daarmee het slagen van het project nog geenszins zeker. “Want je hebt ook belangrijke gebruikers no-
dig, die huuropbrengsten genereren. Met Vriendschap, Koppel, KOM en
de huisartsenpraktijk hadden we vier belangrijke partijen, maar dat was niet genoeg. Op de dag dat we de intentie-
Adjunct-directeur Wim Klein Langenhorst (l) en directeur-bestuurder Harrie van de Ven.
verklaring ondertekenden, viel ons oog bij toeval op De Bongerd. Harrie van de Ven (directeur-bestuurder Triada, red.)
Geldstromen
Diverse instanties en organisaties hebben een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van het Kulturhus. Hieronder een overzicht:
Gemeente Epe (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, ISV): Provincie Gelderland (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, ISV): Provincie Gelderland (Kulturhussubsidie)
Woonstichting Triada:
€ 580.000 € 580.000 € 300.000
€ 2.390.000 € 3.850.000
‘Kulturhus is parel van het dorp’
Het Kulturhus Oene prijkt op de lijst van grote projecten van de gemeente Epe, naast bijvoorbeeld de Prins Willem Alexanderhal in Epe, zwembad de Koekoek in Vaassen en Kulturhus EGW. Wethouder Joop van Nuijs belicht de rol van de gemeente bij de totstandkoming van het kulturhus.
gemeente op als medefinancier in het kader van de ISV-regeling voor stedelijke vernieuwing. Verder heeft de provincie nog een aparte kulturhussubsidie toege- kend (zie kader). De deelname van Triada aan het project noemt de gemeente verheugend. “Om voor de ISV-regeling
in aanmerking te komen, moesten er namelijk ook woningen en zorgwoningen worden gerealiseerd”, vertelt Van Nuijs. Zelf betitelt de wethouder het kulturhus als de parel van het dorp. “Het is een mooi gebouw geworden, qua ligging
en qua uitstraling.” De vitaliteit van Oene stemt hem optimistisch over de toekomst. “De vele verenigingen zorgen ervoor dat het kulturhus ook op de langere termijn kans van slagen heeft. Het kan eraan bijdragen dat verenigin- gen en maatschappelijke functies blijven bestaan. Ook de school is essentieel voor de exploitatie. De leefbaarheid en sociale cohesie van Oene zijn nu erg goed en het is de bedoeling dat ook
zo te houden.” Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de Oenenaren zelf, vol- gens Van Nuijs. “De inwoners van Oene vonden het belangrijk dat het kulturhus er kwam, nu moeten ze zich ook inzet- ten voor behoud ervan. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken en hoop dat ze nog tot in lengte van jaren van het kulturhus kunnen genieten.”
Totale investering Kulturhus
De afgelopen jaren kregen de verschil- lende initiatieven voor sport- en wel- zijnsaccommodaties vorm in het ‘Project- plan accommodaties’ van de gemeente. “Het initiatief voor een multifunctionele accommodatie in Oene kwam van Oener Belang, een heel actieve dorpsvereni- ging. Oene is een bijzonder levendig dorp, met veel vrijwilligers, veel vereni- gingen en ook een behoorlijk voorzie- ningenniveau. Als gemeente zijn wij mee gaan denken en mee gaan werken met deze initiatiefnemers”, zo vat de Eper wethouder de aanloop naar het Kulturhus Oene samen.
“Als er een goede gedachte uit de lokale samenleving komt, proberen we daaraan mee te werken. Wij zagen in dit geval zeker mogelijkheden. Oene is het klein- ste en eigenlijk ook het mooiste dorp van onze gemeente. Wat nog ontbrak, was een echt centrale accommodatie waarin allerlei functies en activiteiten konden worden samengebracht. Dit is
belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp, nu en in de toekomst”, zegt Van Nuijs. Een tweede belangrijk doel is het verbeteren van het fysieke dorpsgezicht. De rolverdeling bij het nieuwe kulturhus is inmiddels helder: Triada is eigenaar en exploitant, de nieuwe Stichting
Wethouder Joop van Nuijs: “Vitaliteit Oene stemt optimistisch.”
Kulturhus Oene draagt zorg voor het beheer. De gemeente huurt een deel van het pand in verband met de basisschool. Daarnaast heeft zij meegewerkt aan de bestemmingsplanprocedures, gronden beschikbaar gesteld en Triada woninglo- caties aangeboden. Tevens treedt de


   1   2   3   4   5