Page 5 - Kulturhus Oene
P. 5

Openingskrant www.kulturhus-oene.nl 5
Kulturhus is een groeiproces
Het Kulturhus Oene opent zaterdag 28 januari de deuren. Daarmee wordt een spannende tijd afgesloten. Maar min- stens zo spannend is de tijd die nu komt. Want gaat het kulturhus ook daadwerkelijk de ontmoetingsplaats worden die betrokken partijen voor ogen hebben? Het is aan de Stichting Kulturhus Oene om aan de hooggespannen ver- wachtingen te voldoen.
werd ik zelf ook enthousiaster. Oene
is natuurlijk betrekkelijk klein, maar ik kom nu allerlei nieuwe mensen tegen. Ik sta echt te kijken dat er zo veel ken-
nis en kunde aanwezig is in zo’n kleine gemeenschap. Persoonlijk geeft mij dat een enorme stimulans en ben ik er ook zeker van dat het een succes wordt.” Eén van de belangrijke taken op het bordje van de stichting is het beheer van het gebouw. Naast de vaste gebrui- kers en de participanten kunnen ook derden ruimtes huren, bijvoorbeeld de sportzaal of de huiskamer. “Het gebouw is dagelijks open van 8.00 tot 23.00
uur. Verhuur kan ook op zondag, al zijn we daar wel wat voorzichtig mee. Het bestuur bepaalt uiteindelijk aan wie en wanneer we het gebouw verhuren. Als we dat doen in onderling overleg en met respect voor elkaars overtuiging, voorzie ik geen problemen.”
Op dit moment zijn de vaste huurders bekend en ook de gebruikers die inci- denteel, bijvoorbeeld voor één avond per week het gebouw huren, staan op papier. Maar daarnaast is er tijd en ruimte over voor losse verhuur. “Dege- nen die daar gebruik van willen ma- ken, kunnen zich bij ons melden.” Het onderhoud van het gebouw valt onder verantwoording van Triada. Het beheer is zoals gezegd in handen van de stich- ting. “We willen aan de slag met een systeem van huisvaders of huismoeders, die ’s avonds in het gebouw aanwezig zijn. Zij zien erop toe dat alles netjes verloopt, dat de lichten aan het eind
van de avond uitgaan en dat bezoekers en gebruikers wat kunnen drinken. Als bestuur nemen we waarschijnlijk zelf ook een avond voor onze rekening.” Dalhuisen noemde het al eerder: het kulturhus moet een ontmoetingsplaats worden, maar hij stelt nadrukkelijk dat het geen vervanging moet zijn van Zaal Post, de kantine van de voetbalvereni- ging of het verenigingsgebouw van de kerk. “We willen aanvullend en verbin- dend zijn. Dat is de meerwaarde van het Kulturhus. Of dat lukt? Kom over vijf jaar maar eens terug.”
in Oene hebben we twee scholen. Het staat redelijk vast wie naar welke school gaat. Daar heeft het gebouw geen in- vloed op. Wel wordt er straks gebouwd en dus mag je verwachten dat er ook jonge gezinnen naar Oene komen. En misschien is zo’n mooi gebouw wel net het laatste zetje voor mensen van bui- ten om zich hier te vestigen. Als je een nieuwe woonomgeving zoekt, spelen
de voorzieningen in zo’n dorp, inclusief school, ook een belangrijke rol.”
Het bestuur van de nieuwe stichting: (v.l.n.r.) Piet Dalhuisen, Christiaan Kats en Ludwina Nijhof.
Voorzitter van de nieuwe stichting is Piet Dalhuisen. Samen met Ludwina Nijhof
en Christiaan Kats vormt hij een, zoals hij het noemt ‘evenwichtige afspiegeling van de Oener samenleving’. Want één ding staat volgens Dalhuisen voorop:
de draagkracht voor het kulturhus moet van de hele Oener bevolking komen. “Daar heb ik een heel positief beeld bij.
Ik ben er nu ruim anderhalf jaar inten- sief bij betrokken en ben aangenaam verrast over het enthousiasme van heel veel mensen”, zegt de voorzitter, die blij is met zijn medebestuursleden. “Wij zijn de schakels tussen diverse partijen. Ik heb hier in Oene diverse bestuurs- functies bekleed, dus ik ken nogal
wat mensen en Ludwina en Christiaan
hebben dezelfde verwevenheid met de Oener bevolking en het Oener vereni- gingsleven.”
Veel lovende woorden heeft Dalhui-
sen voor de partijen die zich jarenlang hebben ingezet voor het kulturhus. “Persoonlijk had ik nooit zo’n duidelijk beeld bij het kulturhus. Maar vanaf het moment dat de plannen concreter werd,
Terug op de oude plek
Bij basisschool De Bongerd hebben ze er zin in. Het nieuwe onderkomen biedt tal van mogelijkheden, die - zo verwachten de leerkrachten - gaande- weg ontdekt gaan worden.
kinderen gaan voorlezen, of misschien wel andersom. En wat de peuterspeel- zaal betreft; dat moeten we allemaal
in de praktijk ervaren. Meer leven en beweging in school zien wij absoluut
als een verrijking”, zegt Verbeek, die ook al vooruitdenkt. “In 2013 gaat naar verwachting de bibliotheekbus uit Oene verdwijnen. Dat wordt voor onze kinde- ren een groot gemis. Misschien zijn er op dat gebied mogelijkheden tot samen- werking met de bibliotheek in Epe.” Verbeek en Miedema denken niet dat het nieuwe gebouw direct zorgt voor een groei van het leerlingenaantal. ”Hier
De school verhuisde anderhalf jaar geleden naar de voormalige Rabobank, zodat de oude school afgebroken kon worden om plek te maken voor het nieuwe kulturhus. Dieke Miedema, leer- kracht van groep 3/4 en directeur Peter Verbeek zijn blij dat de verhuizing achter de rug is. Van nostalgische gevoelens over het oude schooltje is bij beiden maar zeer beperkt sprake.
“Natuurlijk was het een leuk schooltje om te zien. De hoge plafonds en gangen met de tegeltjes spreken nu tot de verbeelding. Maar we moeten ook eerlijk zijn. De kosten voor onderhoud rezen
de pan uit. De kozijnen waren verrot en de energierekening werd alsmaar hoger. Een groot deel van het gebouw had nog steeds enkel glas. Niet meer van deze tijd”, zegt Verbeek. “Die energiekosten werden deels betaald uit de algemene middelen en dus gingen ze indirect ten koste van het onderwijs.”
In het nieuwe onderkomen heeft de school de beschikking over vier leslo- kalen, een multifunctionele personeels- ruimte (die in de avonduren ook door andere groepen kan worden gebruikt),
een eigen directiekamer en een ei-
gen toilettengroep. Bovendien kan de school, in overleg met andere gebrui- kers, gebruik maken van de gemeen- schappelijke ruimte (inclusief podium). De sporthal biedt in vergelijking met de oude gymzaal veel meer mogelijkheden. Alle klaslokalen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. De Bongerd biedt dit schooljaar onderdak aan in totaal 68 leerlingen.
“We zijn een daltonschool. Dat betekent dat er veel aandacht is voor zelfstandig leren en leerlingen die elkaar helpen. Bij het ontwerp van het gebouw is daarmee perfect rekening gehouden”, zegt Mie- dema. “Zo zijn in de gangen meerdere stilteplekken gecreëerd, waar leerlingen in tweetallen of klein groepjes kunnen werken.” Dat het gebouw gedeeld gaat worden met meerdere gebruikers, biedt volgens Verbeek en Miedema mogelijk- heden. “Hoe? Dat zullen we in de loop van de tijd ontdekken. Zo zullen hier
in het gebouw ook regelmatig ouderen zijn. Het is natuurlijk sowieso al leuk dat je je opa en oma hier ziet, maar
het biedt ook kansen. Ouderen die de
Peter Verbeek en Dieke Miedema zijn blij dat de verhuizing achter de rug is.


   3   4   5   6   7