Page 3 - Tenniskrant 2010
P. 3

Eltingh Haarhuis Tennis & Events zet zich met hart en ziel in voor de tennissport. “Onze wellicht ideële gedachte is: aan de hand van tennis een zo breed mogelijk publiek enthousiasmeren. En verenigingen, gemeenten en scholen daarin ondersteunen.”
Jacco Eltingh, oud-tennis- prof en voormalig Wimble- don-kampioen, startte in 2002 met tennispartner Paul Haarhuis het bedrijf Eltingh Haarhuis Tennis & Events in Epe. Komend jaar willen ze zich meer gaan manifesteren in Apeldoorn. Eltingh heeft nauwe banden met de stad. “Mijn vrouw Hellas komt uit Apeldoorn, zat daar ook op tennis en heeft les gegeven bij Daisy. Ik heb zelf aan twee kampioenschappen met De Manege in Apeldoorn mee- gedaan en ook mijn laatste vier actieve jaren in Nederland daar gespeeld. Onze kinde- ren hebben er bondstraining gehad”, vertelt hij. “Vrienden, familie en sport binden ons aan de stad.” Ook via Tennis & Events zijn er contacten. Zo was het bedrijf betrokken bij de start van het Tepci Future- toernooi voor jonge profs en verzorgde het in de hal De Maten clinics voor bedrijven en verenigingen. Ook organi- seerden ze voor de gemeente een aantal keren straattennis, onder meer op het plein voor
het gemeentehuis. “Momen- teel hebben we geen bin- dende afspraken met partijen. Dat wil ik graag veranderen. Bijvoorbeeld door een betere band op te bouwen met een aantal clubs en trainers in Apeldoorn. Dat is in mijn ogen de ruggegraat in tennis.”
Panklare producten
In alles wat Tennis & Events onderneemt, ligt de lat hoog. “Als wij dingen voor mensen willen betekenen, willen we dat op hoog niveau doen
en niet eenmalig”, verklaart Eltingh. “In tennis, ook in Apeldoorn, is veel ad hoc. Er zijn wel cluboverstijgende initi- atieven, maar toch beschermt ieder zijn eigen belang. Onze wellicht ideële gedachte is: aan de hand van tennis een
zo breed mogelijk publiek enthousiasmeren. En vereni- gingen, gemeenten en scholen daarin ondersteunen.” Zo biedt Tennis & Events oriën- tatie- en ontwikkeltrajecten. Het idee daarachter is om een koppeling te maken tussen buurt, vereniging en onder-
De oud-Wimbledon-kampioen is nog steeds de hele dag met tennis bezig.
3
“Het sleutelwoord is betrokkenheid”
Straattennis is een van de producten van Tennis & Events.
wijs. “Daarvoor hebben we panklare producten ontwik- keld. Uiteraard speelt ook het commercieel belang een rol. We hebben een groot netwerk en kunnen oud-professionals inzetten voor een clinic.” Als voorbeeld noemt hij de straat- tennisdagen. Deze worden mede mogelijk gemaakt door Aquarius, het sportdrankje van CocaCola. “De gemeente is ook gebaat bij een goed spor- tief aanbod, het feit dat de kosten gedragen worden door een aantrekkelijke partij en
dat de organisatie in handen
is van een bedrijf met know- how.” Aan creativiteit geen gebrek. “Stel een mueslipro- ducent wil zijn product leuk onder de aandacht brengen in de supermarkt. Daar kunnen wij hem bij ondersteunen. We regelen iets met de super- markt die op zijn beurt iets kan betekenen voor verenigingen. Zo verbinden wij partijen.”
Ook op scholen probeert El- tingh Haarhuis Tennis & Events zijn utopie van het bijeenbren- gen van alle partijen op het ge- bied van tennis te realiseren. Alles onder het motto: verant- woord lesgeven in tennis. Zo ontwikkelde het bedrijf samen met Hogeschool Windesheim een pakket voor het basison- derwijs: TennisFriendz. “Hier- mee kunnen jufs en meesters die gym geven aan de slag met een materialenpakket en instructies. Concreet gaat het om matten, hoepeltjes, op- drachtjes, circuitronden plus allerlei vragen waaruit blijkt of kinderen het kunnen en of ten- nis aanslaat”, aldus Eltingh. “Het is ook geschikt voor bui- tenschoolse opvang. Het ma- teriaal is makkelijk buiten op het plein te plaatsen, waar een pleinwacht dan een oogje in het zeil kan houden.” Wapen- veld kent al het Jacco Eltingh jeugdtoernooi voor groep 8;
andere gemeenten zoals Epe, Hattem en Oldebroek staan op de rol en uiteindelijk wil Tennis & Events dit landelijk uitrollen. Vanaf 1 september komt te- vens een pakket beschikbaar voor het voortgezet onderwijs.
Totaal verschillend
Na een sportcarrière ook nog samen een zakelijke carrière opbouwen, is dat wel vol te houden? Eltingh grijnst: “We hebben van alles geprobeerd om elkaar kwijt te raken, maar het is nog steeds niet gelukt. Als personen zijn we totaal verschillend, maar we hebben gemeen dat we bereid zijn te werken voor kwaliteit. Dat was op de tennisbaan niet anders. Een goede lob, de slimme bal- letjes kwamen van Paul, ik was meer van de degelijke service. Ik was bijna naïef-positief over onze eigen kwaliteiten. Paul dacht vanuit de tegenstander.” Eltingh heeft de dagelijkse lei- ding, Haarhuis doet veel in de uitvoering. “Hij is een sterk klankbord, heeft met een paar woorden in de gaten wat de essentie is van onze activitei- ten.” Dat blijkt ook uit het suc- ces van het bedrijf: 300 evene- menten per jaar. “We staan met ministers te tennissen, maar ook met jongeren in achter- standswijken. De eerste keer zit je zelf ook te klooien om te zien wat kinderen aanspreekt, wat een voorloper van tennis kan zijn. Onze producten ont- staan uit de praktijk.” Verder is Tennis & Events onder meer bekend van het AFAS tennis classics toernooi, dat al sinds 2002 wordt gehouden. Eltingh trots: “Qua media-aandacht bevindt dit evenement zich op een 11de plaats op de evene- mentenranglijst. Het wordt ge- sponsord door 200 bedrijven.”
Goede bloedgroep
Een nieuwe activiteit is CV Sport, dat zich richt op wer-
ving en selectie, en detache- ring van - de naam zegt het al - mensen die sport in hun cv hebben. “Onze kandidaten moeten de kernwaarden na- streven die in sport zitten: een goede toon, geen 9-5 menta- liteit, niet naar jezelf rekenen, alles wat je zelf kunt doen op- timaal verzorgen. En goed in een team kunnen functione- ren. Belangrijke sleutelwoor- den daarbij zijn: direct, dui- delijk, kwetsbaar, oprecht”, licht Eltingh toe. “We noemen de mensen die wij graag wil- len hebben weleens geksche- rend: mensen met een goede bloedgroep.” CV Sport richt zich voornamelijk op jonge mensen. Het betreft onder meer functies als sportconsu- lent bij gemeenten of sportbe- drijven, de zogeheten combi- natiefunctionaris (sportleraar die ook sportlessen in een gemeente verzorgt) en sport- marketeers (marketing en communicatie).
Ook bij CV Sport hoopt Eltingh trainers te enthousiasmeren om in Apeldoorn samen te werken en tennisdetachering neer te zetten. “Hiervoor wil- len we de band met trainers aanhalen. We geven advies ‘om niet’ en hopen natuurlijk dat ze gaan voor onze plan- nen. Immers, als het tennis goed gaat, gaat het ons ook goed.” Hij nodigt eenieder die plannen heeft voor ten- nis en hulp nodig heeft, uit om contact op te nemen. “Tennis is een grote sport, maar er valt nog zo veel te winnen. Het sleutelwoord daarbij is betrokkenheid; dat geldt voor trainers én vrijwil- ligers. Als iets groter wordt, valt dat makkelijk weg. Het is heel belangrijk om dat vast te houden.”
Meer informatie op www.tennisevents.nl.
Sportief en zakelijk een team.


   1   2   3   4   5