Page 5 - WK-Krant Apeldoorn
P. 5

WK-Krant 2010 pagina 5
2010
            
World Cup
FIFA-wereldranglijst:
wie is de sterkste?
De FIFA-wereldranglijst is sinds december 1992 een ranglijst om uit te drukken welk voetbal- lend landenteam zich onof cieel de sterkste van de wereld mag noemen. De ranglijst is samen- gesteld door middel van het combineren van alle gespeelde interlands, zowel kwali catiewed- strijden, vriendschappelijke wedstrijden als ook wedstrijden op internationale toernooien.
3 Portugal 1249 4 Nederland 1221 5 Italië 1184 6 Duitsland 1107 7 Argentinië 1084 8 Engeland 1068 9 Kroatië 1052 10 Frankrijk 1044 11 Rusland 1003 12 Griekenland 968 13 Egypte 967 14 Verenigde Staten 950 15 Chili 948 16 Servië 944 17 Mexico 936 18 Uruguay 902 19 Kameroen 887 20 Nigeria 883 20 Australië 883 22 Noorwegen 879 23 Slovenië 860 24 Israël 857 25 Oekraïne 855 33 Turkije 798 35 Denemarken 767 45 Japan 674 62 België 518 140 Suriname 147 157 Ned. Antillen 98 197 Aruba 11 202 San Marino 0 202 Anguilla 0 202 Montserrat 0 202 Am. Samoa 0 202 Centrl. Afr. Rep. 0 202 Papoea Nw Guinea 0
Tot 2006 was het systeem ge- baseerd op bonuspunten, deze werden verkregen wanneer een land won van een land dat hoger op de ranglijst stond. De resultaten over de laatste 8 jaar telden mee, waarbij re- centere resultaten zwaarder wogen dan de oudere.
Sinds 12 juli 2006 (de eerste editie van de nieuwe ranglijst ná het wereldkampioenschap voetbal 2006) hanteert de FIFA een nieuw systeem. De resul- taten worden niet langer over 8 jaar, maar over de laatste 4 jaar meegeteld volgens de vol- gende methodiek:
• Bij winst krijgt men 3 punten, bij gelijkspel 1 punt en bij ver- lies 0 punten.
• Vermenigvuldigd met het be- lang van de wedstrijd (begin-
nend bij 1 punt voor een vriend- schappelijk duel, oplopend tot 4 punten voor een wedstrijd op het wereldkampioenschap) • Vermenigvuldigd met de sterk- te van de tegenstander (geba- seerd op de FIFA-ranglijst vol- gens de formule [(200 minus plaats op de ranglijst)/100]; de nummer 2 heeft dus het coëf-  ciënt 1,99 en de nummer 118 0,82). Uitzonderingen hierop zijn dat de nummer 1 meetelt voor 2,00 en de nummers 150 en lager hebben een coëf - ciënt van 0,50. De laatste 12 maanden tellen mee voor 100 procent, het jaar daarvoor 50 procent, dan 30 procent en het vierde jaar telt nog voor 20 pro- cent mee.
Nederland
De hoogste positie van Neder-
land was de tweede plaats, die zowel in 1993, 1994, 2005 als in 2009 werd bereikt. De laagste positie van Nederland was 25, vlak voor het begin van de WK 1998 (waar ze uit- eindelijk vierde werden). Op dit moment staat Nederland op de vierde plek, vlak achter Portugal. Deze positie is mede een gevolg van de uitstekende kwali catiereeks voor het WK, waar Oranje ongeslagen bleef. Bovendien is het Nederlands Elftal de laatste jaren ook in oefenwedstrijden goed op dreef en was het aanwezig bij de laatste EK en WK, waar in de groepsfase de nodige over- winningen werden geboekt.
Ranglijst per 28 april 2010
1 Brazilië 1611 2 Spanje 1565
Vrijwilligers
De organisatie van het we- reldkampioenschap voetbal maakt gebruik van in totaal 18.000 vrijwilligers. Uit de bijna 68.000 aanmeldingen vanuit 170 verschillende lan- den werd een selectie ge- maakt van vrijwilligers die ouder dan 18 jaar zijn en in elk geval Engels spreken. Er zijn elf Nederlanders geselec- teerd. De vrijwilligers worden onder meer ingezet voor de ontvangst en begeleiding van de media, het verzorgen van de accreditaties, de adminis- tratie en op het gebied van de logistiek. Daarnaast zijn er zo’n 2.700 gastheren en -vrouwen nodig voor de negen speelsteden en ruim driehon- derd voor FIFA’s Football for Hope toernooi in het Johan- nesburgse township Alexan- dra. Dit toernooi is speciaal gericht op maatschappelijke ontwikkeling via voetbal; er komen 32 internationale teams uit achterstandsge- bieden spelen. Vrijwilligers- manager Onke Mjo is vooral blij met de ruime hoeveelheid aanmeldingen vanuit andere Afrikaanse landen.
Cepezed ontwerpt charity chair
Cepezed heeft de ONO-chair van Matthias Weber een bijzondere extra functie gegeven. Het bureau deed dit als bijdrage aan het Charity Chair project van het Duitse architectuurtijdschrift AIT en de Zwitserse meubelproducent Dieteker, die ruim hon- derd architecten vroegen de ONO een nieuwe verschijning te geven. De stoelen worden uiteindelijk geveild ten bate van de Zuid-Afrikaanse township Langa in Kaapstad, waarvoor de komst van het wereldkampioenschap voetbal deze zomer lang niet alleen voordelen met zich meeneemt.
De 3e Helft
Zuid-Afrika is in de ban van het WK voetbal. Maar wat zal het mondiale evenement het gast- land opleveren? Zal het WK 2010 ook positieve gevolgen hebben op sociaal-economisch gebied? De behoefte van Ne- derlanders om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Zuid-Afrika is groot. Veel mensen willen graag ‘iets’ doen om het land verder te helpen, bijvoorbeeld een inzameling houden met een sportvereni- ging, sportvelden aanleggen in Afrikaanse townships, of mediatours organiseren met profvoetballers. Om de ver- schillende plannen uit de sa- menleving goed op elkaar aan te laten sluiten en de Neder- landse bijdrage zo effectief mo- gelijk te maken, heeft NCDO het project ‘de 3e Helft’ ont- wikkeld: een maatschappelijk platform rondom het WK 2010. De 3e Helft is een platform waarin Nederlandse sportor- ganisaties, bedrijven, media en overheidsvertegenwoordigers hun krachten bundelen. Deze samenwerking leidt tot een ef- fectieve en samenhangende aanpak en kennisuitwisseling op het gebied van sport en ont- wikkeling. Nadere informatie: www.3ehelft.org
Tussen een designstoel van Dietiker en de Langa township in Zuid-Afrika ligt zowel letterlijk als  guurlijk een wereld van ver- schil. De bewoners van Langa zijn behuisd in krappe woningen van lage kwaliteit en zitten ze- ker niet op designmeubilair. Van de doorsnee ONO-chair gebrui- kers kunnen we anderzijds vei- lig aannemen dat zij op een veel hoger welvaartsniveau leven en waarschijnlijk niet eens van het bestaan van Langa weten. De verkoopprijs van één ONO- chair is voor een familie in Lan- ga vermoedelijk voldoende om een aardige tijd rond te kunnen komen.
Extra functie
Met zijn bijdrage aan het Cha- rity Chair project heeft Cepezed daarom geprobeerd design en de townships in Zuid-Afrika na- der tot elkaar te brengen. Ervan uitgaand dat de stoel een stoel moest blijven, wilde Cepezed ook niets aan het zitmeubel ver- anderen; de ONO is van zichzelf immers al een prima ontwerp. In plaats daarvan heeft Cepezed iets aan de stoel willen toevoe- gen. Het bureau heeft daarom gere ecteerd over de stoel als een object met een bepaalde vorm, model en gewicht en heeft nagedacht over hoe je dat object nog meer kunt gebruiken. Het resultaat is een ontwerp dat
ook bruikbaar is om spullen te vervoeren.
Met het Cepezed-ontwerp is Webers ONO-chair getransfor- meerd tot een object dat zo- wel thuis, onderweg als op de markt functioneel is. Naast het reguliere gebruik kan de stoel omgedraaid als een rugzak worden omgehangen, waar- door het mogelijk is tussen de stoelpoten spullen te vervoeren. Op de markt kan de gebruiker er weer op zitten terwijl hij zijn spullen verkoopt. Een gebruiker in Langa kan zo ook pro teren van de economische impulsen die een groot evenement als het wereldkampioenschap voetbal met zich meebrengt; bijvoor- beeld door vanaf zijn Charity Chair eten en drinken te ver- kopen. Cepezed zou dan ook graag zien dat de hoogste bie- der de stoel zelf ook aan Langa doneert.
Gerecyclede materialen
De originele stoel is volledig intact gelaten, er zijn alleen bevestigingspunten voor de af- neembare tas en draagbanden op gemonteerd. De draagban- den zijn gemaakt van gerecy- clede autogordels, terwijl de waterdichte tas is vervaardigd van een gebruikt reclamedoek ter promotie van de ING bank. Het woord ‘bank’ op de zijkant
Met zijn bijdrage aan het Charity Chair project heeft Cepezed geprobeerd design en de townships in Zuid-Afrika nader tot elkaar te brengen.
van de tas zorgt in contrast met de stoel nog voor een on- bedoelde woordspeling. Op de onderkant van de tas staat het woord ‘grenzeloos’. Cepezeds Charity Chair maakt de moge- lijkheden natuurlijk niet ongeli- miteerd, maar de gebruiker kan er toch zeker zijn grenzen mee verleggen.
Hogere metaalprijzen tijdens WK?
Het WK leidt mogelijk tot fors hogere metaalprijzen. Reden is dat er stroomtekorten kunnen ontstaan in Zuid-Afrikaanse mijnen en smel- terijen. Stroomtekorten zetten de productie onder druk, waardoor de prijzen stijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van grondstoffenhandelaar ETF Securities. Tijdens het WK ligt het verwachte stroomverbruik veel hoger dan normaal. Grootverbruikers zijn stadions, hotels, restaurants en televisies. Versterkende factor: de winterperiode in Zuid-Afrika.


   3   4   5   6   7